Š. m. rugpjūčio 22 d. 19.00 val. Family Resource Centre (Lietuviškos mokyklos patalpose), Oriel Way, Monaghan, įvyks Monaghano Lietuvių Bendruomenės metinis ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkė:

1. Bendruomenės pirmininko ataskaita;
2. Bendruomenės iždininko ataskaita;
3. Bendruomenės komiteto rinkimai;
4. Atstovo spaudai skyrimas;
5. Kiti klausimai;
6. Diskusijos.

Kviečiame aktyviai dalyvauti